ДОГОВІР ПРО КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ СЕРВІСОМ CLINICCARDS

1. Загальні положення.

Цей Договір визначає умови та правила використання електронного сервісу Cliniccards, доступ до якого надається через веб-сайт https://cliniccards.com.

Використовувати електронний сервіс Cliniccards дозволено тільки особам (Користувачам), які прийняли усі умови даного Договору.

Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Договором перед використанням електронного сервісу Cliniccards.

Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Користувачем під час реєстрації шляхом проставлення відмітки про приєднання до Договору.

2. Визначення термінів та понять.

Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІККАРДС», юридична особа, зареєстрована за законодавством України, місцезнаходження якої є 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, буд. 4-А, офіс № 139, телефон: +380668883564.

Електронний сервіс Cliniccards (версія Free та версія PRO) – сервіс, за допомогою якого Користувачі можуть створювати та вести електронні медичні картки Пацієнтів, обробляти та зберігати інформацію про етапи медичного обстеження, огляду та їх результати (надалі – Етапи), планувати етапи лікування та відтворювати їх результати, додавати (завантажувати) необхідні матеріали, у тому числі, але не обмежуючись, фотографії у цифровому форматі, файли, тексти, коментарі, надавати у разі необхідності доступ іншим Користувачам до даних електронної медичної картки Пацієнта, зокрема, для аналізу результатів обстеження, відтворення результатів лікування та/або корекції запланованого лікування з метою покращення якості надання медичних та/або інших супутніх послуг Пацієнтам.

Сайт - веб-сайт https://cliniccards.com/, через який Користувачам надається доступ до Електронного сервісу Cliniccards, та який знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Користувач – фізична дієздатна особа, що досягла 18-літнього віку, яка є працівником закладу охорони здоров’я або інша особа, яка повністю прийняла умови даного Договору та має Обліковий запис задля використання послуг електронного сервісу Cliniccards.

Клініка – платна функціональна можливість електронного сервісу Cliniccards, яка дає можливість Користувачам версії PRO створювати закриті групи із доступом по вибору Адміністратора Клініки інших Користувачів як версії FREE так і версії PRO.

Адміністратор Клініки – Користувач електронного сервісу Cliniccards, який скористався функціональними можливостями версії PRO та створив Клініку, здійснює управління Клінікою, у т.ч. вирішує питання щодо доступу до неї інших Користувачів, та несе витрати по функціонуванню даної Клініки (оплаті Адміністрації вартості наданих послуг) відповідно до умов даного Договору.

Учасник Клініки – Користувач електронного сервісу Cliniccards, який за запрошенням та із дозволу Адміністратора Клініки бере участь у Клініці.

Пацієнт – фізична особа, якій Користувач надає медичні та/або інші супутні послуги та яка надала Користувачу Згоду на обробку персональних даних.

Згода на обробку персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Обліковий запис – сукупність інформації про Користувача та дані його авторизації (логін, пароль), які необхідні для ідентифікації Користувача для використання Електронного сервісу Cliniccards.

Сторони – Адміністрація із однієї сторони та Користувач із іншої.

3. Предмет договору.

3.1. Даний Договір, укладається між Користувачем та Адміністрацією та включає всі істотні умови надання Адміністрацією Користувачам послуг із забезпечення доступу до Електронного сервісу Сliniccards та збереженню завантажених матеріалів, права та обов’язки Сторін, умови обмеження, блокування користування Електронним сервісом Сliniccards, відповідальність Сторін, інші відносини між Сторонами, пов’язані з використанням технічних можливостей Електронного сервісу Сliniccards.

4. Порядок використання електронного сервісу Cliniccards.

4.1. Адміністрація надає Користувачу право користуватися технічними можливостями Електронного сервісу Cliniccards на умовах, передбачених даним Договором, зокрема, за умови приєднання до даного Договору та реєстрації.

4.2. Для реєстрації Користувач повинен створити Обліковий запис, вказавши дані авторизації, а саме: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та зазначити пароль, або авторизуватися за допомогою соціальної мережі Facebook.

4.3. Із дати реєстрації, Користувачу надається:

4.3.1. право користуватися безкоштовною версією електронного сервісу Cliniccards (надалі - версія Free), яка надає можливість:
- безлімітного збереження фотографій в стандартній якості;
- безлімітного збереження файлів, при цьому розмір кожного не може перевищувати 10 МБ;
- надання доступу до карток Пацієнтів і до окремих етапів.

4.3.2. право перейти на платну версію електронного сервісу Cliniccards (надалі - версія Pro), яка надає можливість:
- безлімітного збереження фотографій в оригінальній якості;
- безлімітного збереження файлів, при цьому розмір кожного не може перевищувати 10 ГБ;
- надання доступу до карток Пацієнтів і до окремих етапів.

4.4. Адміністрація надає Користувачам, які виявили намір перейти на версію PRO, право безкоштовного користування нею протягом 1 (одного) місяця із дати початку її використання.

4.5. Після закінчення терміну, зазначеного у п.4.4 цього Договору, Користувач має право або припинити використання версії PRO та самостійно перейти на версію Free (при цьому доступ Користувача до створених електронних медичних карток Пацієнтів та завантажених матеріалів у версії PRO протягом строку, передбаченого п.4.4 цього Договору не обмежується) або продовжити користуватися версією PRO на умовах, передбачених цим Договором.

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Адміністрація має право:

5.1.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень;

5.1.2. закрити або призупинити функціонування Електронного сервісу Cliniccards або будь-якої із його частин, змінити Електронний сервіс Cliniccards повністю або частково;

5.1.3. обмежити, заблокувати доступ Користувача до Електронного сервісу Cliniccards у випадку порушення Користувачем умов даного Договору;

5.1.4. заблокувати доступ Користувача, у разі порушень норм чинного законодавства України;

5.1.5. змінювати умови даного Договору, вартість наданих послуг, повідомивши про це Користувача шляхом розміщення на сайті та/або направлення відповідного повідомлення на електронну адресу;

5.1.6. обробляти персональні дані Користувачів та Пацієнтів відповідно до мети обробки.

5.2. Адміністрація зобов’язана:

5.2.1. забезпечити належне функціонування електронного сервісу Cliniccards;

5.2.2. забезпечити здійснення необхідних дій щодо збереження та захисту розміщених матеріалів та інформації Користувачем, у тому числі персональних даних Користувачів та Пацієнтів.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. користуватися усіма технічними можливостями Електронного сервісу Cliniccards, наданими Адміністрацією;

5.3.2. відмовитися від використання електронного сервісу Cliniccards та видалити свій Обліковий запис самостійно, або заявити відповідну вимогу Адміністрації;

5.3.3. здійснювати у будь-який час, але до видалення свого Облікового запису експорт на зовнішні пристрої та/або носії цифрових фотографій, які були оброблені (завантажені) Користувачем за допомогою Електронного сервісу Cliniccards.

5.3.4. відкликати надану Адміністрації згоду на обробку персональних даних.

5.4. Користувач зобов’язаний:

5.4.1. при здійсненні реєстрації вказувати достовірну інформацію про себе;

5.4.2. своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Адміністрацією послуги;

5.4.3. використовувати інформацію про Пацієнтів або будь-яких інших фізичних осіб в електронному сервісі Cliniccards виключно за умови інформування Пацієнтів або таких осіб щодо порядку, способів та мети обробки їх персональних даних та отримання відповідної згоди Пацієнтів або інших фізичних осіб на обробку персональних даних, у формі, яка міститься у додатку № 1 до даного Договору.

Приклад згоди на обробку персональних даних.

5.4.4. використовувати Електронний сервіс Cliniccards лише в цілях, що не суперечать умовам даного Договору, чинному законодавству України та нормам гуманності, моралі, лікарської та ділової етики;

5.4.5. самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії Пацієнтів та третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Електронного сервісу Cliniccards.

5.5. Користувачу заборонено:

5.5.1. надавати в користування свій Обліковий запис та/або логін і пароль від свого Облікового запису третім особам;

5.5.2. реєструвати Обліковий запис від імені або замість іншої особи;

5.5.3. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам без їх згоди;

5.5.4. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси Пацієнтів та третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій) без отримання згоди на обробку персональних даних;

5.5.5. розміщувати матеріали рекламного характеру та матеріали еротичного, порнографічного, образливого характеру та інші матеріали, розміщення яких заборонено чинним законодавством України та які можуть завдати шкоди репутації електронного сервісу Cliniccards серед користувачів;

5.5.6. намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

5.5.7. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, які призначені для незаконного збирання інформації та/або які здатні перервати або порушити нормальну функціональність електронного сервісу Cliniccards.

6. Вартість і порядок оплати наданих послуг.

6.1. Користування версією Free здійснюється на безоплатній основі.

6.2. Користування версією PRO здійснюється на платній основі на наступних умовах: перші 14 днів безкоштовні, за кожний наступний місяць що слідує, Користувач сплачує Адміністрації вартість наданих послуг, що є еквівалентом 10 (десяти) доларам США, згідно офіційного курсу НБУ, станом на дату виставлення рахунку.

6.3. У разі якщо Користувач скористався технічною можливістю версії PRO та створив Клініку, він як Адміністратор Клініки бере на себе зобов’язання сплачувати Адміністрації вартість наданих послуг, що вираховується із розрахунку 10 (десять) доларів США за кожного учасника Клініки. Вартість послуг нараховуватиметься виключно щодо тих учасників Клініки, які безперервно брали участь у Клініці не менше як 20 (двадцять) календарних днів. Вищезазначене не звільняє учасників Клініки від виконання зобов’язань по оплаті послуг Адміністрації, у розмірі, передбаченому п.6.1 або 6.2 цього Договору ( в залежності від версії, якою користується користувач).

6.4. Оплата послуг здійснюється Користувачем, Адміністратором Клініки у безготівковій формі в національній валюті шляхом перерахування 100 % (сто відсотків) грошових коштів на поточний рахунок Адміністрації протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання рахунку Користувачем, направленого Адміністрацією на адресу його електронної пошти.

6.4.1. У разі несплати рахунку протягом строку, визначеному у п.6.3 цього Договору, Адміністрація має право обмежити доступ Користувача до версії PRO, доступ Адміністратора Клініки та учасників Клініки до Клініки, залишивши можливість використовувати тільки вже створені електронні медичні картки Пацієнтів та завантажені файли у версії PRO, у Клініці, без можливості завантаження нових файлів.

6.4.2. У разі несплати Користувачем виставленого рахунку протягом 28 (двадцяти восьми) календарних днів з моменту його отримання, Адміністрація має право заблокувати доступ до версії PRO, доступ Адміністратора Клініки та учасників Клініки до Клініки, обмеживши перегляд створених медичних карток Пацієнтів та завантажених файлів у версії PRO, у Клініці.

6.4.3. Адміністрація має право додатково стягнути із Користувача плату за зберігання завантажених Користувачем файлів у версії PRO, у випадку оплати Користувачем виставленого рахунку у період після 28 календарних днів з моменту отримання рахунку, однак не пізніше 180 календарних днів. Вартість послуг із зберігання завантажених файлів у даному випадку становитиме суму, що є еквівалентом 10 (десяти) доларам США, згідно офіційного курсу НБУ, станом на дату виставлення рахунку, при цьому вартість послуг із збереження завантажених файлів у Клініці розраховуватиметься із розрахунку 10 (десять) доларів США за кожного учасника Клініки.

6.4.4. Відновлення обмеженого та/або заблокованого доступу Користувача до версії PRO відбувається у разі повної сплати Користувачем рахунків, виставлених Адміністрацією за весь період користування версією PRO, з урахуванням плати за зберігання відповідно до п.6.3.3 цього Договору, за виключенням першого безкоштовного місяця.

6.4.5. У разі несплати Користувачем виставлених рахунків протягом 180 (сто восьмидесяти) календарних днів з моменту їх отримання, Адміністрація має право видалити створені Користувачем медичні картки Пацієнтів та завантажені файли у версії PRO, у Клініці, без можливості їх відновлення. При цьому, Користувач автоматично переводиться на версію Free.

6.5. Про наміри вчинити дії, передбачені п.6.3 даного Договору, Адміністрація завчасно повідомляє Користувача шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу його електронної пошти.

7.Персональні дані.

7.1. Обробка персональних даних Користувачів:

7.1.1. Користувач під час реєстрації надає Адміністрації, яка виступає володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», згоду на обробку (а саме: збір, реєстрація, накопичення, збереження, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) його персональних даних, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Користувач погоджується, що під час використання електронного сервісу Cliniccards, доступ до його персональних даних матимуть інші Користувачі.

7.1.2. Метою обробки персональних даних Користувача є здійснення Адміністрацією функцій із забезпечення функціонування електронного сервісу Cliniccards, створення технічних, організаційних, економічних, інформаційних та інших умов для забезпечення функціонування електронного сервісу Cliniccards, реалізації господарських відносин; з метою оперативної комунікації та здійснення управлінської діяльності; з метою ведення бухгалтерського і податкового обліку, фінансової і статистичної звітності в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.3. Обсягом персональних даних Користувача, що підлягає обробці є дані, що зазначаються Користувачами при реєстрації, зокрема: ім’я, прізвище, фотографія, стать, адреса електронної пошти, номер телефону.

7.1.4. Адміністрація здійснює всі передбачені законодавством України дії щодо зберігання персональних даних Користувача, що передбачає забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

7.1.5. Адміністрація зобов’язується не поширювати персональні дані Користувача без його згоди третім особам. Передача персональних даних Користувача третім особам без його згоди допускається виключно у випадках, визначених законом, зокрема, по обґрунтованим запитами органів державної влади, які мають право одержувати такі дані.

7.1.6. Персональні дані Користувача підлягають видаленню або знищенню у разі припинення правовідносин між Користувачем та Адміністрацією, відкликання згоди на обробку персональних даних, видалення Облікового запису Користувача та в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.1.7. Користувач у будь-який час має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, про що зобов'язаний заявити відповідну вимогу Адміністрації, направивши її на адресу за місцезнаходженям Адміністрації. Відкликання згоди має наслідком припинення дії даного Договору між Користувачем та Адміністрацією, та автоматичне блокування доступу Користувача до Електронного сервісу Сliniccards.

7.1.8. Користувач може видалити свої дані на сторінці свого профілю: https://cliniccards.com/cabinet#i-me-mine

7.2. Обробка персональних даних Пацієнтів:

7.2.1. Користувач, який є володільцем персональних даних Пацієнтів доручає Адміністрації як розпоряднику таких персональних даних здійснювати їх обробку в обсязі та з метою, що визначені у типовій формі Згоди на обробку персональних даних, що наведено у Додатку №1 до даного Договору.

7.2.2. Користувач несе відповідальність за правомірність отримання від Пацієнтів та передачу Адміністрації переданих йому персональних даних Пацієнтів, є відповідальним за отримання від Пацієнтів письмової згоди на використання та обробку їх персональних даних, відповідно до сформульованої мети їх обробки; за попередження кожного Пацієнта щодо особи-розпорядника персональних даних; за обробку персональних даних.

7.2.3. У разі якщо Користувач розміщує за допомогою електронного сервісу Cliniccards інформацію, що є персональними даними Пацієнтами, то такі дані зберігаються в базі персональних даних, розпорядником якої виступає Адміністрація, при цьому, володільцем персональних даних є Користувач.

7.2.4.Користувач, як володілець персональних даних Пацієнтів, та Адміністрація, як розпорядник персональних даних, здійснюють всі передбачені законодавством України дії щодо зберігання персональних даних, що передбачає забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

7.2.5. Користувач зобов’язаний у разі відкликання Пацієнтом згоди на обробку персональних даних самостійно знищити або видалити персональні дані Пацієнта із електронного сервісу Cliniccards.

7.2.6. У разі припинення дії даного Договору між Користувачем та Адміністрацією, видалення Користувачем свого Облікового запису, Адміністрація як розпорядник персональних даних Пацієнтів, зобов’язана знищити та видалити персональні дані Пацієнтів.

8. Захист прав інтелектуальної власності:

8.1 Даний Договір не передає Користувачу ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, які є частиною електронного сервісу Cliniccards, та є власністю Адміністрації та/або осіб, пов’язаних відносинами контролю із Адміністрацією. Користувачу заборонено будь-яке використання (відтворення, копіювання, тощо) поза межами електронного сервісу Cliniccards будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, які є частиною електронного сервісу Cliniccards, без письмового дозволу на це Адміністрації та/або осіб, пов’язаних відносинами контролю із Адміністрацією.   

9. Відповідальність.

9.1. У разі неповного, несвоєчасного виконання Користувачем зобов'язань згідно Розділу 6 даного Договору, Адміністрація має право обмежити та/або заблокувати доступ Користувача до версії PRO до повного виконання Користувачем відповідного зобов’язання.

9.2. За невиконання, або неналежне виконання своїх обов'язків Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. Сторона, винна в завданні збитків невиконанням або неналежним виконанням Договору, відшкодовує завдані та документально підтверджені збитки іншій Стороні. При цьому, Сторони погодили, що розмір збитків та/або відшкодування у будь-якому випадку і при будь-яких обставинах не буде перевищувати суми, яка була отримана Адміністрацією/витрачена Користувачем протягом користування електронним сервісом Cliniccards.

9.3. Користувач  самостійно несе відповідальність перед Пацієнтами та третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні електронного сервісу Cliniccards. Адміністрація не здійснює перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем.

9.4. Адміністрація не несе відповідальності за повноту і точність порад та/або рекомендацій по лікуванню Пацієнтів, розміщених Користувачами в електронному сервісі Cliniccards, і не несе відповідальності за наслідки застосування або незастосування таких порад і/або рекомендацій Користувачів.

9.5. Адміністрація не несе відповідальності за технічні збої у роботі електронного сервісу Cliniccards, за тимчасову відсутність доступу до електронного сервісу Cliniccards, розміщених на ньому матеріалів, якщо це викликано плановими або позаплановими технічними та профілактичними роботами, технічними збоями в роботі Інтернет-провайдерів, комп'ютерних мереж, серверів та програмного забезпечення, а також протиправними діями третіх осіб і діями самого Користувача та/або форс-мажорними обставинами.

9.6. У випадку пред’явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на електронному сервісі Cliniccards (в тому числі претензії зі сторони Пацієнтів як суб’єктів персональних даних), Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.

10. Гарантії.

10.1. Користувач гарантує, що персональні дані щодо Пацієнтів розміщується Користувачем зі згоди та з повної обізнаності Пацієнтів щодо обсягів, мети, порядку розміщення та обробки такої інформації, а також забезпечено можливість Пацієнтів перевірити її використання, зокрема шляхом демонстрації відомостей, що містяться на сайті щодо такого Пацієнта.

10.2. Розміщуючи на електронному сервісі Cliniccards матеріали, Користувач гарантує, що ці матеріали і їх розміщення й використання не порушують норм чинного законодавства України, положення цього Договору і прав Пацієнтів, третіх осіб.

10.3. Розміщуючи на електронному сервісі Cliniccards будь-які відомості фактичного характеру, які можуть бути перевірені на предмет відповідності їх дійсності, Користувач гарантує і несе відповідальність за достовірність та повноту таких відомостей.

10.4. Якщо не доведене зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або логіна й пароля Користувача, вважаються здійсненими цим Користувачем.

11. Прикінцеві положення.

11.1. Даний Договір вступає в силу з моменту реєстрації Користувача на електронному сервісі Cliniccards і діє протягом строку його використання Користувачем до видалення Користувачем або Адміністрацією облікового запису Користувача, однак у будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

11.2. Даний Договір та відносини, що склалися у результаті виконання умов даного Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.3. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, між Користувачем та Адміністрацією, будуть вирішуватися в досудовому порядку. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, Сторони мають право вирішувати його в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.